OLGA ULMANN
 

Millennial Pink 

I. Millennial Pink - detail


I. Millennial Pink; fabric, construction foam, luminous element, 130 x 40 x 60cm, 2020

I. Millennial Pink - with luminous effect, 2020